Voorwaarden en Privacy

Voorwaarden Muijser Therapie & Coaching/ Mind&Heart :

PRIVACY-DOCUMENT

 

Dit document betreft het omgaan met uw privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Voor meer informatie klik op de link:  Wet clienten rechten

 _____________________________________________________________________________________

I Algemene bepalingen voor Mindfulness

1 Aanmelden

Aanmelden gebeurt na een telefonische kennismaking via het aanmeldingsformulier. De aanmelding is definitief zodra de betaling ontvangen is op de rekening van Muijser Therapie & Coaching. 

De training gaat door bij minimaal 5 deelnemers.

2 Privacy

Persoonsgegevens van deelnemers zullen in een deelnemersbestand worden opgenomen en niet worden verstrekt aan derden. Deze gegevens worden enkel gebruikt om deelnemers op de hoogte te houden van activiteiten van Muijser Therapie & Coaching. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het gebruik van deze gegevens kan de deelnemer dit per email laten weten.

3 Klachten

Indien een activiteit niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, dan wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doet zodat Muijser Therapie & Coaching een passende oplossing kan treffen.

Als de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand bij Muijser Therapie & Coaching per email worden ingediend.

Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld en wordt door Muijser Therapie & Coaching binnen vier weken behandeld.

We kunnen geen groepsklachten in behandeling nemen.

4 Geschillen

Op alle eventuele geschillen tussen Muijser Therapie & Coaching enerzijds en de deelnemer anderzijds, is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

5 Maken van opnames

Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord ( foto, film, video, tape) is gedurende de activiteit van Muijser Therapie & Coaching, uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming.

6 Copyright

Het copyright en eigendomsrecht van alle communicatie-uitingen van Muijser Therapie & Coaching ligt bij Muijser Therapie & Coaching. Het is dan ook niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming vooraf, communicatie uitingen van Muijser Therapie & Coaching te verspreiden in enige vorm of enige wijze

 

II Opzet Mindfulness trainingen

1 Opzet training

De deelnemer is op de hoogte van de voordelen, beperkingen en mogelijke bijeffecten van de mindfulness training. De training houdt in: training in methodes voor aandacht en ontspanning, aandachtige yoga en/of beweging-oefeningen en oefeningen om ‘aandachtig zijn’ in het dagelijkse leven toe te passen en het bespreken van deze oefeningen.

2 Verantwoordelijkheid

De deelnemer weet dat als hij/zij bepaalde oefeningen om welke reden dan ook niet kan doen, of als hij/zij het niet verstandig acht deze oefeningen mee te doen, zowel tijdens de bijeenkomst als thuis, dat hij/zij vrij is om de oefening niet te doen. De deelnemer weet dat hij/zij Muijser Therapie & Coaching niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefening.

3 Oefeningen

De Deelnemer die aan de 8-weekse basis training meedoet, weet dat hij/zij geacht wordt deel te nemen aan 8 wekelijkse avonden ( met uitsluiting van de schoolvakanties)  en thuis ongeveer 1 uur per dag, gemiddeld 6 dagen per week, te oefenen tijdens de training. 

4 Copyright trainingsmateriaal

De deelnemer gaat ermee akkoord dat het niet is toegestaan de oefeningen en werkboeken te ( laten) kopiëren.

5 Afwezigheid trainer

Als de trainer ziek is of anderszins door overmacht niet aanwezig kan zijn op één of meerdere bijeenkomsten dan zal zij eerst proberen voor een vervanger te zorgen. Als dit niet lukt, wordt op een nader te bepalen datum een vervangende sessie aangeboden.

6 Annuleringsbepaling

Restitutie van je (aan) betaling is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om de week ( aanbetaling) aan een ander persoon te geven.

 

 

 

 

 III Retraites op Bali

1 Reisbescheiden

Uiterlijk vier weken voor vertrek ontvangt u een email met daarin alle benodigde achtergrondinformatie over de retraite. De deelnemer/reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij/zij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of identiteitskaart, de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. Bij de GG&GD kunt u informatie inwinnen omtrent inenting en vaccinaties. De deelnemer/reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde ( aanvullende) informatie inwinnen en tevens tijdig vóór vertrek nagaan of eerdere informatie nog correct en actueel is.

2 Verlenging

Verlenging  van het verblijf is mogelijk en afhankelijk van de beschikbare capaciteit. Muijser Therapie & Coaching zal na aanmelding hierover contact met u opnemen.

3 Reisverzekering

Bij aanmelding is het verplicht een kopie van uw geldige reisverzekering aan Muijser Therapie & Coaching te sturen.

5 Annuleringsbepalingen

Annulering van de reisovereenkomst door de deelnemer dient schriftelijk en per e-mail naar: thessa@thessamuijser.nl  te worden bevestigd. Bij annulering tot 12 weken voor de datum van aanvang zal het overgemaakte bedrag minus € 75,- teruggestort worden. Bij annulering tot 8 weken voor de datum van aanvang zal het overgemaakte bedrag minus € 150,- teruggestort worden. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang wordt 50% van het volledige inschrijfbedrag ingehouden. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. 

U kunt uw deelname ook kosteloos overdragen op iemand anders mits deze voldoet aan redelijkerwijs te stellen voorwaarden. Neem in dat geval contact op met Muijser Therapie & Coaching.

Muijser Therapie & Coaching heeft recht een retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van een docent of overmacht. Wanneer een retraite niet doorgaat vanwege onvoldoende deelnemers zal Muijser Therapie & Coaching de deelnemers hiervan uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de retraite, schriftelijk op de hoogte brengen en heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnemers bedrag binnen 3 dagen.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door Muijser Therapie & Coaching op tijd en in goede orde is ontvangen.

Muijser Therapie & Coaching behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de retraite organisatorische wijzigingen aan te brengen.

 6 Annuleringsverzekering

U doet er verstandig aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Raadpleeg hiervoor uw verzekeraar.

7 Conditie

Deelnemers aan een retraite dienen te beschikken over een goede gezondheid en conditie. Indien u twijfelt of deze reis geschikt voor u is, raadpleeg dan uw huisarts en neem daarna contact op met Muijser Therapie & Coaching.

Als u medicatie gebruikt en/of onder behandeling bent van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist vragen we u om voor dat u zich aanmeldt, contact op te nemen met Muijser Therapie & Coaching. De instructie en richtlijnen die tijdens deze retraite worden verstrekt zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele medische en psychologische zorg. Als deelnemer wordt u geacht hiervan op de hoogte te zijn.

8 Logies

Deelnemers verblijven met twee personen in een kamer tenzij verblijf in een eenpersoons is geboekt. In dat geval geldt de één-persoonstoeslag. Het ter plaatse omboeken naar een eenpersoonskamer is mogelijk wanneer de accommodatie en bezetting dit toelaat. Dit is ter beoordeling van de organisatie.

8 Aansprakelijkheid

Muijser Therapie en Coaching is aansprakelijk tegenover de deelnemer voor een goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Muijser Therapie & Coaching is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht alsmede schade ontstaan door handelen/ nalaten van bij de reis betrokken derden. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Muijser Therapie & Coaching. 

Muijser Therapie & Coaching is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade tijdens en/of na deelname aan één van de retraites, door welke oorzaak dan ook, ontstaan aan eigendom van deelnemer en/of aan deelnemer zelf, tenzij sprake is van opzet of ernstige nalatigheid.

Deelname aan de excursies tijdens de retraite is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en Muijser Therapie & Coaching kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, verlies en/of letsel.

Voor zover Muijser Therapie & Coaching zelf toerekenbaar te kort schiet en de deelnemer daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot) is de aansprakelijkheid van Muijser Therapie & Coaching beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.

Aansprakelijkheid voor gevolgschade en vertragingsschade wordt uitgesloten.

 

 

Thessa Muijser, eigenaar van Muijser Therapie & Coaching, is lid van de beroepsvereniging van integraal therapeuten: de VIT, van de RBNG (TBNG Tuchtrecht) en van de Vereniging voor Mindfulness